NederlandsNederlands
English

Op deze pagina vindt u een groot aantal publicaties in PDF-formaat. Het zijn deels publicaties van Paul Terwan onderzoek & advies en deels publicaties van andere partijen waarvan Paul Terwan mede-auteur is.
De publicaties zijn gerangschikt op publicatiedatum, de meest recente vooraan.
U kunt publicaties zoeken door de titel of een trefwoord daaruit in te voeren in het zoekschermpje rechts op deze pagina. Om de publicatie te downloaden klikt u op de titel.
Publicaties zoek publicatie op naam:
pdf 2022
Actieplan Groninger Akkervogels 2022-2030
pdf 2021
Pilots toekomstbestendige landbouw nieuw GLB - Landelijke eindrapportage GLB-pilots 2019-2021
pdf 2021
Vergroening van waterrijke veenweidegebieden - Eindrapportage van de gelijknamige GLB-pilot
pdf 2021
Vergroening van waterrijke veenweidegebieden - Resultaten van de gelijknamige GLB-pilot in een notendop (folder)
pdf 2021
Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw - Resultaten GLB-pilot Akkerbelt 2019-2020 (folder)
pdf 2021
Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw - Eindrapportage GLB-pilot Akkerbelt
pdf 2020
Boeren tellen succesvol vlinders - Resultaten BIMAG-project 2020 (brochure)
pdf 2019
Actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland - Publiekssamenvatting
pdf 2019
Actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland 2019-2027
pdf 2018
Advies natuurinvulling Bodegraven-Noord
pdf 2018
Landbouw en landschap in de Metropoolregio Amsterdam - Naar een duurzame toekomst voor veehouderij en akkerbouw
pdf 2018
Actieplan Weidevogels Groningen
pdf 2017
Vergroening, agrarisch natuurbeheer en collectieven: praktijkideeën voor een groenere landbouw
pdf 2017
Boeren in Waterland - Streekbewoners over veranderingen in het landschap (flyer)
pdf 2016
The cooperative approach under the new Dutch agri-environment-climate scheme. Background, procedures and legal and institutional implications
pdf 2015
Why a cooperative approach to agri-environment actions works in the Netherlands (Vakblad Natuur Bos Landschap)
pdf 2015
Investeren in stabiele oevers: alternatief voor baggeren?
pdf 2015
Strategische balans van het Groenfonds Midden-Delfland
pdf 2015
Mogelijkheden voor een ambitieuzere vergroening in de Oost-Groninger akkerbouw
pdf 2014
Enhancing territorial cooperation for the provision of public goods in the context of the CAP Reform (Groupe de Bruges)
pdf 2014
Zusammenarbeit für eine grünere Agrarlandschaft - Resultate eines Pilotprojekts in vier Niederländischen Regionen
pdf 2014
Natuurbedrijven: successen en knelpunten - Een korte verkenning met het oog op hun (potentiële) betekenis voor het Overijsselse natuurbeleid
pdf 2014
Vergroenen van de landbouw doe je beter samen. Oefenen met een collectief leveringsstelsel voor vergroening en groenblauwe diensten - Lessen uit de vier GLB-pilots 2011-2014
pdf 2014
Naar een grotere betrokkenheid van bewoners en gebruikers bij het beheer van Laag Holland - Resultaten van het project Burgers aan Zet, fase 1
pdf 2014
Working together to create a greener countryside - Results of a pilot project in four Dutch regions
pdf 2014
Lessen uit de GLB-pilot Laag Holland 2011-2014
pdf 2014
Waarheen met de akkervogels in Groningen? Advies provinciaal akkervogelbeleid vanaf 2016
pdf 2013
Naar professionele collectieven voor de levering van groenblauwe diensten - Voorstellen voor professionalisering op basis van consultatie van betrokkenen
pdf 2013
Providing Agri-environmental Public Goods through Collective Action - The Dutch case of Water, Land & Dijken
pdf 2013
Gebiedsaanbod voor de Ster van Loosdrecht - Samenwerken aan duurzaam beheer van het karakteristieke cultuurlandschap
pdf 2012
Bijdrage van de vergroening van het GLB aan de kernkwaliteiten van Noordoost-Twente en Vechtdal - Een korte verkenning van mogelijkheden en beperkingen in opdracht van de provincie Overijssel
pdf 2012
Naar een duurzame toekomst voor de Zuidpolder van Delfgauw en de polder Oude Leede - Plan van aanpak
pdf 2012
Brochure verkenning rietsector NW-Overijssel
pdf 2011
Gebiedsofferte groenblauwe diensten Midden-Delfland
pdf 2011
Verkenning rietsector NW-Overijssel
pdf 2011
Bijdrage van de landbouw aan de realisering van de Natura 2000-doelstellingen in de Vechtstreek - Voorstellen van drie LTO-afdelingen en drie agrarische natuurverenigingen
pdf 2010
European grassland birds in a global context (article)
pdf 2010
Weidevogelcompensatie in Vechtstreek en Amstelland - Voorstellen voor invulling
pdf 2010
Het nieuwe landbouwbeleid: kansen voor landbouw en landschap in Laag Holland (brochure)
pdf 2010
Nieuwe kansen voor Laag Holland onder het toekomstige landbouwbeleid
pdf 2010
Just released: Farmland Birds across the World (flyer downloadable)
pdf 2010
Net verschenen: het boek Farmland Birds across the World (download flyer)
pdf 2009
Financiering van boerderijeducatie uit publieke middelen - Mogelijkheden voor decentrale overheden
pdf 2009
Europees landbouwbeleid: van landbouw naar landschap? In: Water, Land & Dijken magazine okt. 2009
pdf 2008
Evaluatie van het Beheerplan natuurvriendelijke oevers in Midden-Delfland
pdf 2008
Naar een nieuw beheerpakket voor landschapsreservaat De Hoge Berg op Texel
pdf 2008
Voorstel bouwstenen nieuwe weidevogelpakketten agrarisch natuurbeheer in een notendop
pdf 2008
Bouwstenen voor de nieuwe Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer in Zuid-Holland - Visie van de agrarische natuurverenigingen
pdf 2008
After the Common Agricultural Policy: towards an EU policy for Sustainable Food and Rural Environment? Discussion paper
pdf 2007
Bouwstenen voor de financiering van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland
pdf 2007
Natuurontwikkeling in de Oosterse Bekade Gorzen en Hoogezandsche Gorzen (Hoeksche Waard): effecten op ganzenpopulaties en ganzenschade. Effectrapportage in opdracht van DLG-West
pdf 2007
Evaluatie subsidieregeling zomermaaibeheer in de Weerribben - Notitie in opdracht van het Nationaal Park De Weerribben
pdf 2007
Moza�ekbeheer voor weidevogels: evaluatie en mogelijkheden voor optimalisering
pdf 2007
Noordelijke trac�keuze van de Natte As in de Vechtstreek - Uitgangspunten en trac�voorkeuren van LTO en Vechtvallei
pdf 2007
Weidevogels: kennis en draagvlak - Startdocument Kenniskring Weidevogels
pdf 2007
Subsidieregeling Landschapselementen Noord-Holland: resultaten 2004-2006 en vooruitblik - Notitie in opdracht van Landschap Noord-Holland
pdf 2006
Waterberging op Voorne-Putten - Verkenning van kansen voor piekberging op landbouwgrond
pdf 2006
Naar concrete afspraken in het Varkensland - Eindrapportage
pdf 2006
Monitoring en evaluatie van het puntensysteem voor groene diensten in Midden-Delfland
pdf 2006
Gevolgen van begrazing door overzomerende ganzen in de Vechtstreek - Resultaten van onderzoek op een melkveebedrijf
pdf 2006
Invulling vaartoeslag en graslandgebruiksplannen in Laag Holland in 2006 - Plan van aanpak opgesteld door de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Waterland in opdracht van het Nationaal Landschap Laag Holland
pdf 2005
Evaluatie soortenbeleid provincie Noord-Holland 2000-2004
pdf 2005
CAP Reform, Rural Development and the Environment - Towards a more effective protection and support of agrarian landscapes
pdf 2005
Duurzame exploitatie van schaapskooien en Eemland en Arkemheen - Haalbaarheidstudie in opdracht van het waterschap Vallei & Eem
pdf 2005
Agri-environmental Measures Evaluation - National Report The Netherlands
pdf 2005
Activiteitenverslag 1999-2004 Samenwerkingsverband Waterland
pdf 2005
Agri-environment measures for Zuvintas - Report on the Zuvintas agri-environment case study
pdf 2004
Grassland conservation in the Abava river valley in Latvia - Project report July 2002 - June 2004
pdf 2004
Naar een regionaal beheerpakket voor Laag-Holland - Verslag van het proces om te komen tot een weidevogelpakket voor natuurgebieden
pdf 2004
Eindrapportage projecten plattelandsvernieuwing Voorne-Putten 2003-2004
pdf 2004
Values of Agrarian Landscapes across Europe and North America (flyer)
pdf 2004
Een puntensysteem voor groene diensten in Midden-Delfland - Voorstel voor duurzame beloning van groene diensten uit het Groenfonds Midden-Delfland
pdf 2004
Evaluatie Subsidieregeling Landschapselementen Noord-Holland 2003 - Notitie in opdracht van de provincie Noord-Holland
pdf 2004
Samen werken aan het beheer van reservaten in Noord-Holland Midden - Deel 2: naar gebruiksplannen voor vier reservaten
pdf 2004
Beschermingspakketten voor archeologische vindplaatsen in boerenland - Notitie in opdracht van agrarische natuurvereniging Tussen IJ en Dijken (Noord-Holland Midden)
pdf 2004
Landschappen van Waterland - Analyse van veranderingen en aanbevelingen voor het Nationaal Landschap
pdf 2003
Beheersmoza�eken voor de grutto - Opzet van de experimenten met optimaal gruttobeheer in zes gebieden in Noord- en West-Nederland in het kader van het project Nederland-Gruttoland
pdf 2003
Evaluatie Subsidieregeling Landschapselementen Noord-Holland 2002 - Notitie in opdracht van Landschap Noord-Holland
pdf 2003
Betaling van groene plattelandsdiensten - Inventarisatie en beoordeling van mogelijkheden
pdf 2002
Effectiviteit van agrarisch natuurbeheer: wat kan er beter? Verslag van een seminar
pdf 2002
Toekomst voor de grutto? Gruttobedrijven doorgerekend - Resultaten van een onderzoek in opdracht van Vogelbescherming Nederland
pdf 2002
Samen werken aan het beheer van reservaten in Noord-Holland Midden - Deel 1: een gereedschapskist voor beheersafspraken tussen landbouw en natuurbescherming
pdf 2002
Kansen voor plattelandsvernieuwing op Voorne-Putten
pdf 2002
Grauwe ganzen in de Vechtstreek: naar een breed gedragen aanpak - Verkennende studie naar de perspectieven voor en gezamenlijk beheerplan
pdf 2002
Evaluatie proefproject subsidieregeling landschapselementen Noord-Holland Midden - Notitie in opdracht van Landschapsbeheer Noord-Holland
pdf 2002
Mogelijkheden voor natuurcompensatie door agrari�rs bij rijksinfrastructuur - Notitie in opdracht van LTO-Nederland
pdf 2001
Onderzoek naar natuurbeheer schiet tekort (artikel)
pdf 2001
Effects of Dutch agri-environment schemes (article)
pdf 2001
Perspectieven voor toepassing van modulatie in Nederland
pdf 2001
Stimulerender internationale beschermingstitels voor cultuurlandschappen gewenst (artikel)
pdf 2001
Offerte voor natuurcompensatie door agrari�rs in Ade - Aanbod aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat
pdf 2001
West-Friese bollenteelt en omgeving - Deelonderzoek naar de relaties van de reizende bollenteelt met veehouderij, recreatie, milieu en natuur
pdf 2001
Groene diensten in Groen Waterland
pdf 2001
Naar nieuwe verhoudingen tussen eigendom en beheer bij natuurbescherming
pdf 2001
Perspectieven voor het landschap - Behoud en versterking van het agrarische cultuurlandschap
pdf 2001
The Abava river valley development plan
pdf 2001
Perspectieven voor een agrarisch voorbeeldbedrijf met hoofdfunctie natuur - Verkenning voor het westelijk veenweidegebied in opdracht van Het Zuid-Hollands Landschap
pdf 2000
Kansen voor agrarisch natuurbeheer bij natuurcompensatie
pdf 2000
Een internationale beschermingstitel voor Waterland? Kansen en beperkingen van aanwijzing als internationaal 'erkend' beschermingsgebied
pdf 2000
Groene concurrentie in en rond de land- en tuinbouw - Een verkenning
pdf 2000
Water in Waterland - Feiten en meningen over waterpeilen en waterberging en voorstellen voor toekomstig beleid
pdf 2000
Beloning van groene prestaties in de landbouw (brochure DOP-systeem)
pdf 2000
Duurzaam presteren �n duurzaam belonen - Het DOP-systeem: voorstel voor beoordeling van groene prestaties in de landbouw
pdf 2000
Streekcentrum Het Liesvelt - Een bestuurlijk stappenplan
pdf 2000
Kansen voor agrarische natuurcompensatie in Ade - Verkenning van de animo onder agrari�rs en aanbevelingen voor verdere invulling
pdf 2000
Elektronische detectie van weidevogellegsels - Praktijkervaringen in Waterland 1994-1999
pdf 1999
Mogelijkheden voor selectie van Leader+-gebieden in Zuid-Holland
pdf 1999
Emissies van de Zeeuwse landbouw naar het oppervlaktewater nu en straks - Berekeningen en verslag van de workshop
pdf 1998
Grond voor duurzame landbouw (artikel)
pdf 1998
Kennis in beweging - Naar een betere kennisvoorziening voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in West- en Midden-Nederland
pdf 1998
Evaluatie Strategisch Plan van Aanpak Biologische Diversiteit
pdf 1998
Waterland op weg naar de 21e eeuw - Verkenning van meningen en een voorstel voor visievorming
pdf 1997
Extra beheersgebied in Waterland en de Wijde Wormer - Een voorstel voor flexibele invulling
© Paul Terwan onderzoek & advies | Julianaweg 141 | 3525 VD Utrecht | T: 06-51711687 | KvK 30141797 | afbeeldingen zijn onderhevig aan copyright